MY MENU

게시판

제목

7 Artist 초대 展 (기사자료)

작성일
2022.04.14
첨부파일0
조회수
171
내용

7 ARTIST 초대전

 

이코노미 서울

http://www.jaeconomy.com/?r=home&c=5&uid=8690

 

우먼 데일리

http://m.womandaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=66315

 

서울 문화투데이

http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=38075

 

글로벌 희망나눔

http://globalnanum.or.kr/%EC%9E%A5%EC%9D%80%EC%84%A0-%EA%B0%A4%EB%9F%AC%EB%A6%AC-%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%8B%9C-%EC%A2%85%EB%A1%9C%EA%B5%AC-%EC%9A%B4%EB%8B%88%EB%8F%99-19%EB%B2%88%EC%A7%80-2/

 

한국사진방송

https://blog.naver.com/kimjajoong/222695099303

 

파이낸셜 뉴스

https://www.fnnews.com/news/202204081509493740

 

뉴시스

https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20220408_0001826239#_enliple

 

네이트 뉴스

https://m.news.nate.com/view/20220408n22140

 

네오타임즈(농어촌타임즈)

https://www.neotimes.kr/articles/%EA%B5%AC%EC%9E%90%EC%8A%B9%C2%B7%EA%B9%80%EC%9D%BC%ED%95%B4%C2%B7%EC%95%88%EC%8A%B9%EC%99%84%C2%B7%EC%B5%9C%EC%98%88%ED%83%9C-%EB%93%B1-80%EB%8C%80-%ED%99%94%EB%B0%B1-7%EB%AA%85-%ED%95%9C%EC%9E%90%EB%A6%AC.706743/

 

K-Art Price

http://m.kartprice.net/view/?id=NISX20220408_0001826239

 

art1

https://art1.com/news/?at=read&subm=6&idx=193461

 

아트코리아 방송

https://www.artkoreatv.com/news/articleView.html?idxno=82222

 

간접경험 Blog

https://blog.naver.com/1472call/222698452479

 

오늘의 한국미술

https://blog.naver.com/korea23985/222700280522

 

한길타임즈

http://hangiltimes.com/news/view.php?idx=61134

 

국내매일

http://www.newsm.kr/news/view.php?no=35684

 

대구광역신문

http://www.newsy.kr/news/view.php?no=8783

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.